عنوان: کسي که توانائي جسمي براي حج تمتع ندارد
سوال :

در مواردي‌ كه‌ حج‌ّ بر عهده مكلّف‌ آمده‌ و نمي‌تواند مشرّف‌ شود، آيا مي‌تواند در حال‌ زنده‌ بودن‌ نايب‌ بگيرد؟


پاسخ:  اگر استطاعت‌ بدني‌ ندارد مي‌تواند نايب‌ بگيرد.