عنوان: بهترين شيوه عزاداري
سوال :

بهترين‌ سبك‌ عزاداري‌ براي‌ خامس‌ آل‌ عبا، به‌ نظر جناب‌ عالي‌ چگونه‌ است‌؟


پاسخ:

سياه‌ پوشيدن‌، سينه‌ زدن‌، بر سر زدن‌ و مانند اينها.