عنوان: زنجيرزني
سوال :

آيا زنجير زني‌ داخل‌ مسجد جايز است‌ يا اين‌ كه‌ بايستي‌ در داخل‌ حسينيه‌ها صورت‌ پذيرد؟

 


پاسخ:

زنجير زدن‌ مطلقاً در همه‌ جا جايز، بلكه‌ خوب‌ است‌.