عنوان: صدمه زدن به بدن در عزاداري
سوال :

زخم‌ كردن‌ يا جراحت‌ صورت‌ به‌ صورتي‌ كه‌ باعث‌ ضرر نشود يعني‌ چرك‌ نكند يا زخم‌ عميقي‌ نباشد فقط‌ به‌ قدر كمي‌ خون‌ آمده‌ باشد در مجالس‌ عزاداري‌ اهل‌ بيت‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

 


پاسخ:

جايز نيست‌.