عنوان: خانمي که جواهرآلات زيادي دارد
سوال :

خانمي‌ كه‌ زيورآلات‌ گران‌ قيمت‌ دارد و اگر آنها را به‌ ارزان‌ قيمت‌ تبديل‌ كند مي‌تواند با تفاوت‌ قيمت‌ آنها حج‌ّ بجا آورد، آيا اين‌ خانم‌ مستطيع‌ است‌؟


پاسخ:

اگر آن‌ زيورآلات‌ مطابق‌ شأن‌ او باشد تبديل‌ لازم‌ نيست‌.