عنوان: حکم قمه زني
سوال :

قمه‌ زدن‌ از نظر فقهي‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

 


پاسخ:

چون‌ ولايت‌ فقيه‌ نهي‌ از آن‌ كرده‌اند همه‌ بايد از اين‌ كار پرهيز كنند گر چه‌ مقلّد كسي‌ باشند كه‌ جايز بداند.