عنوان: ماهيهاي وارداتي از کشورهاي غيراسلامي
سوال :

ماهيهايي‌ كه‌ از كشورهاي‌ غير اسلامي‌ وارد مي‌شود، در صورتي‌ كه‌ ندانيم‌ زنده‌ صيد شده‌اند يا نه‌، آيا مي‌توان‌ از آنها استفاده‌ كرد؟

 


پاسخ:

اشكال‌ ندارد