عنوان: ذبح مرغ با دستگاه
سوال :

ذبح‌ مرغ‌ با دستگاه‌، با توجّه‌ به‌ كثرت‌ احتياج‌ به‌ ذبح‌، چه‌ صورتي‌ دارد؟


پاسخ:

اگر شرايط‌ شرعي‌ مراعات‌ شود، ذبح‌ با دستگاه‌ مانعي‌ ندارد.