عنوان: قصّاب لال
سوال :

شخصي‌ لال‌ است‌ و مي‌خواهد قصّابي‌ كند و حيوان‌ ذبح‌ نمايد، البته‌ عند الذباحة و تزكيه‌ خداي‌ متعال‌ را متوجّه‌ است‌، ذبيحه او شرعاً چه‌ صورتي‌ دارد؟ اگر اشاره‌ كند به‌ جاي‌ نام‌ خداي‌ متعال‌ صحيح‌ است‌؟

 


پاسخ:

اگر كسي‌ نيست‌ كه‌ آن‌ را ذبح‌ كند اشاره گنگ‌ (يا اخرس‌) در گفتن‌ نام‌ خدا كفايت‌ مي‌كند.

- گنگ‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ همان‌ اخرس‌ زبان‌ عربي‌ است‌.