عنوان: زن قصّاب
سوال :

آيا زن‌ مي‌تواند سر حيواني‌ را ببرد يا خير؟ آيا علاه‌ بر شرايطي‌ كه‌ در ذبح‌ براي‌ مردان‌ بيان‌ شده‌ است‌، شرايط‌ ديگري‌ براي‌ زنان‌ وجود دارد يا خير؟

 


پاسخ:

فرقي‌ ميان‌ زن‌ و مرد نيست‌، هر دو مي‌توانند اين‌ كار را انجام‌ دهند.