عنوان: نماز بيماري که سوند دارد
سوال :

حكم‌ نماز بيماراني‌ كه‌ «سوند» به‌ آنها وصل‌ است‌ چيست‌؟


پاسخ: با همان‌ حال‌ نماز بخوانند نماز آنها صحيح‌ است‌