عنوان: اثبات ولدالزنا از راه پزشکي قانوني
سوال :

اگر دختري‌ بعد از وضع‌ حمل‌، مدّعي‌ باشد كه‌ فلان‌ فرد با او زنا نموده‌، امّا متّهم‌ منكر اتّهام‌ انتسابي‌ باشد:

الف‌) اگر پزشكي‌ قانوني‌ در نتيجه آزمايش‌هاي‌ دقيق‌ علمي‌، طفل‌ را به‌ نامبرده‌ منتسب‌ كند، آيا شرعاً اين‌ نظر حجّيّت‌ دارد؟

ب‌) در صورت‌ حجّيّت‌، آيا مي‌توان‌ حدّ زنا را بر متّهم‌ جاري‌ نمود؟

ج‌) در فرض‌ عدم‌ اثبات‌ اتّهام‌ انتسابي‌ و تقاضاي‌ حدّ قذف‌ از سوي‌ مقذوف‌، آيا حدّ قذف‌ بر مدّعي‌ زنا جاري‌ مي‌گردد؟

د) در صورت‌ عدم‌ تحقّق‌ شرايط‌ قذف‌، آيا مي‌توان‌ مدّعي‌ را تعزير كرد؟

 


پاسخ:

الف‌) حجّيّت‌ ندارد.

ب‌) جايز نيست‌.

ج‌) موارد مختلف‌ است‌ و نظر حاكم‌ شرع‌ متِّبَع‌ است‌.

د) جايز است‌، البته‌ نظر حاكم‌ اسلامي‌ شرط‌ است‌.