عنوان: تجويز داروي زياد توسط پزشک
سوال :

پزشكاني‌ كه‌ در تجويز دارو رعايت‌ حدّ لازم‌ را نكرده‌ و اسراف‌ و در مواردي‌ تبذير مي‌نمايند، آيا فعل‌ حرام‌ انجام‌ مي‌دهند؟ و در اين‌ صورت‌ تكليف‌ تضييع‌ مال‌ مريض‌ به‌ واسطه خريد داروي‌ اضافي‌، و يا عوارض‌ جنبي‌ جسماني‌ به‌ واسطه مصرف‌ كردن‌ داروي‌ بيشتر چيست‌؟

 


پاسخ:

حرام‌ است‌ و ضمان‌آور نيز مي‌باشد.