عنوان: جراحي براي جلوگيري ازبارداري
سوال :

براي‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ اعمال‌ جرّاحي‌ انجام‌ مي‌شود، چه‌ مرد و چه‌ زن‌، آيا اگر عمل‌ جرّاحي‌ موجب‌ عقيم‌ شدن‌ زن‌ يا مرد شود، جايز است‌؟

 


پاسخ:

اصل‌ كار اشكال‌ ندارد.