عنوان: حج مرد با پول همسر
سوال :

اگر زن‌ ثروتمند باشد، شوهر او با پول‌ همسر ثروتمند مي‌تواند فريضه حج‌ّ را انجام‌ دهد؟

 


پاسخ:

بسيار خوب‌ است‌ و اگر او را به‌ حج‌ّ روانه‌ كند كه‌ آن‌ را در فقه‌ حج‌ّ بذلي‌ مي‌گويند كفايت‌ از حجّة الاسلام‌ مي‌كند.