عنوان: بدعت گذار
سوال :

كسي‌ كه‌ بدعت‌ مي‌گذارد، اگر خودش‌ نداند بدعت‌ گذاشته‌ است‌، چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

چون‌ مقصّر نيست‌ معاقب‌ نيست‌ ولي‌ اگر مي‌تواند اصلاح‌ كند بايد اصلاح‌ كند.