عنوان: مقدمات خاک کردن عضو قطع شده
سوال :

اگر عضوي‌ از بدن‌ انسان‌ قطع‌ شود، آيا غسل‌ و كفن‌ و دفن‌ و نماز آن‌ واجب‌ است‌؟


پاسخ:

 فقط‌ دفن‌ آن‌ لازم‌ است‌.