عنوان: شرکت در تشييع فردي که خودکشي کرده
سوال :

آيا كسي‌ كه‌ خود كشي‌ مي‌كند مي‌شود به‌ تشييع‌ جنازه‌اش‌ رفت‌؟


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.