عنوان: تدفين بدون حنوط
سوال :

اگر فراموش‌ كنند ميّتي‌ را حنوط‌ نمايند و ميّت‌ را دفن‌ كنند، وظيفه‌ چه‌ مي‌باشد؟


پاسخ:

اگر اشكال‌ در نبش‌ قبر نباشد بايد نبش‌ قبر شود و حنوط‌ شود ولي‌ اگر ممكن‌ نباشد و يا وهن‌ ميّت‌ باشد لازم‌ نيست‌.