عنوان: اجتهاد کامل و ناقص
سوال :
اجتهاد كامل‌ و ناقص‌ را توضيح‌ دهيد.
پاسخ:

كسي‌ ــ(كه‌)ــ در همه مسايل‌ فقهي‌ بتواند استنباط‌ كند مجتهد جامع‌ الشرايط‌ است‌ و كسي‌ ــ(كه‌)ــ نتواند متجزّي‌ است‌.