عنوان: نوع احتياط در اين مسأله
سوال :

در مسأله زير مشخّص‌ فرماييد احتياط‌ واجب‌ است‌ يا مستحب‌؟

«احتياط‌ آن‌ است‌ كه‌ براي‌ ياد دادن‌ واجبات‌ نماز مزد نگيرد ولي‌ براي‌ مستحبّات‌ آن‌ اشكال‌ ندارد.»


پاسخ: احتياط‌ وجوبي‌ است‌.