عنوان: معرفي منبع
سوال :

قرار است‌ در مورد موضوعاتي‌ كه‌ ذيلاً درج‌ مي‌گردد، با راهنمايي‌ حضرت‌ عالي‌ رساله‌اي‌ علمي‌ نوشته‌ شود انشاءالله، لذا اگر لطف‌ فرموده‌ و منابع‌ جامع‌ و معتبري‌ كه‌ عمده‌ نظرات‌ و آراء را در اين‌ باب‌ آورده‌ باشد و بحث‌ اجتهادي‌ هم‌ در باره آنها كرده‌ باشد، معرّفي‌ فرماييد بسيار متشكّر و سپاسگزار خواهم‌ بود.

1) تعريف‌ و تقسيم‌ بندي‌ رباي‌ معاملي‌ و قرضي‌.

2) شرايط‌ تحقّق‌ رباي‌ معاملي‌.

3) شرايط‌ تحقّق‌ رباي‌ قرضي‌.

4) حكم‌ حيله‌هاي‌ شرعي‌.

5) حكم‌ رباي‌ والد و ولد و .....

6) حكم‌ اجاره‌ و رهني‌ كه‌ در اين‌ زمان‌ رايج‌ است‌.


پاسخ: بهترين‌ منابع‌ در اين‌ گونه‌ بحث‌ها، جواهر است‌.