عنوان: قياس در فقه
سوال :

آيا مي‌توان‌ در فقه‌ قياس‌ كرد؟ چرا؟


پاسخ:

جايز نيست‌.