عنوان: پرخوري اسراف نيست
سوال :

آيا زياد غذا خوردن‌ اسراف‌ است‌ و آيا به‌ اين‌ اسراف‌ خمس‌ تعلّق‌ مي‌گيرد؟


پاسخ:

 بد است‌ ولي‌ اسراف‌ و تبذير نيست‌ و خمس‌ هم‌ ندارد