عنوان: نگهداري پسر در بخش زنان بيمارستان
سوال :

در بيمارستان‌ .... به‌ علّت‌ نداشتن‌ بخش‌ اطفال‌، بعضاً اطفال‌ پسر نهايتاً تا سن‌ّ 12 سال‌ كه‌ تحت‌ عمل‌ جرّاحي‌ قرار مي‌گيرند يا به‌ علل‌ ديگر بايد بستري‌ شوند و همراه‌ مرد ندارند (بعضاً پدرشان‌ فوت‌ كرده‌ يا بيمار است‌ يا به‌ علّت‌ شغلي‌ در مسافرت‌ است‌ يا ....) و مادر آنها پيگيري‌ امورات‌ درماني‌ آنها را نموده‌ و بايد به‌ عنوان‌ همراه‌ در كنار وي‌ در بخش‌ جرّاحي‌ زنان‌ حضور داشته‌ باشد از طرفي‌ اگر بخواهيم‌ اين‌ بيماران‌ را در بخش‌هاي‌ مردان‌ بستري‌ نمائيم‌ همراه‌ زن‌ بايد در بين‌ بيماران‌ مرد و همراهان‌ آنها حضور داشته‌ باشد، خواهشمند است‌ جنابعالي‌ مشخّص‌ نمائيد بستري‌ اين‌ افراد پسر در بخش‌ زنان‌ از نظر شرعي‌ اشكال‌ دارد يا خير/ البته‌ سعي‌ مي‌شود اطفال‌ در اتاق‌ جداگانه‌اي‌ باشند ولي‌ بنا به‌ شرايط‌ بخش‌، اين‌ بيمار پسر در راهرو (سالن‌) بخش‌ در بين‌ بيماران‌ زن‌ تردّد مي‌نمايد.


پاسخ:

 در فرض‌ مذكور اشكال‌ ندارد