عنوان: وجوه دريافتي از جهت پيوند اعضاء متوفي
سوال :

در صورت‌ جواز پيوند اعضاء به‌ جاي‌ اعدام‌، اگر متّهم‌ توجيه‌ شده‌ باشد و رضايت‌ بدهد كه‌ جان‌ چندين‌ انسان‌ نجات‌ پيدا كند، و افراد گيرنده پيوند يا مؤسّسات‌ خيريه‌ يا سازمان‌هاي‌ بيمه‌گر وجهي‌ را بپردازند، آيا اين‌ وجوه‌ مي‌تواند به‌ وارثين‌ يا خانواده متّهم‌ برسد؟

 


پاسخ:

اگر حاكم‌ شرع‌، اصل‌ مسأله‌ را اجازه‌ بدهد، آنچه‌ گرفته‌ مي‌شود ملك‌ فردي‌ است‌ كه‌ اعدام‌ مي‌شود و بعد از اعدام‌ او، طبق‌ قانون‌ ارث‌ بايد عمل‌ شود.