عنوان: خريد نسيه با پول نقد سازمان
سوال :

براي‌ خريد لوازم‌ سازمان‌ به‌ بازار مي‌روم‌، مقداري‌ رنگ‌ خريده‌ام‌، پول‌ آن‌ را از سازمان‌ گرفته‌ام‌ ولي‌ به‌ فروشنده‌ چك‌ داده‌ام‌، قيمت‌ نقدي‌ و نسيه آن‌ تفاوتي‌ ندارد، نظر مبارك‌ در اين‌ مورد چيست‌؟


پاسخ:

اگر با توافق‌ سازمان‌ باشد اشكال‌ ندارد.