عنوان: حقوق و اضافه کار
سوال :

 احتراماً به‌ عرض‌ مي‌رسانم‌ اينجانب‌ از نيروهاي‌ رسمي‌ یکی از ارگانهای دولتی می باشم كه‌ در يكي‌ از مراكز تحقيقات‌ صنعتي‌ آن‌ مشغول‌ به‌ كار هستم‌ و در هر روز 10 تا 12 ساعت‌ كاري‌ را مي‌گذرانم‌ (7 ساعت‌ كار رسمي‌ و 5 ساعت‌ اضافه‌ كاري‌)، بنده‌ علاوه‌ بر حقوق‌ رسمي‌، ماهانه‌ مبلغي‌ را بابت‌ اضافه‌ كاري‌ دريافت‌ مي‌كنم‌.

1) در طول‌ اين‌ دوازده‌ ساعت‌، بعضاً در صبح‌ يا بعد از ظهر اوقاتي‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ كار در دست‌ اقدام‌ به‌ اتمام‌ مي‌رسد و لحظات‌ يا ساعاتي‌ را در انتظار دريافت‌ كار جديد از مافوق‌ بسر مي‌برم‌ و بنده‌ در اين‌ اوقات‌ بدون‌ كاري‌، به‌ مطالعه‌ و تحقيقات‌ علمي‌ جهت‌ افزايش‌ يا رفع‌ كمبود سطح‌ دانش‌ فنّي‌ مشغول‌ مي‌شوم‌.

2) به‌ لحاظ‌ اهمّيّت‌ زماني‌ انجام‌ كار و با توافق‌ مسئول‌ ذي‌ ربط‌، يك‌ يا چند روز متوالي‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ كار تا دير وقت‌ ادامه‌ پيدا مي‌كند و در نتيجه‌ باعث‌ افزايش‌ ساعات‌ اضافه‌ كاري‌ مي‌شود.

3) بعضي‌ از روزها، چه‌ در وقت‌ ساعات‌ كار رسمي‌ و چه‌ در وقت‌ مربوط‌ به‌ ساعات‌ اضافه‌ كاري‌، طوري‌ مي‌شود كه‌ اكثر پرسنل‌ بي‌كار مي‌مانند.

4) بنده‌ به‌ خاطر افزايش‌ يا تكميل‌ ساعات‌ اضافه‌ كاري‌ كارهايي‌ را كه‌ فرداي‌ آن‌ روز مي‌شود انجام‌ داد امروز در وقت‌ اضافه‌ كاري‌ انجام‌ مي‌دهم‌ و يا در بعضي‌ از وقت‌هاي‌ اضافه‌ كاري‌ كه‌ كار وجود ندارد به‌ مطالعه‌ جهت‌ افزايش‌ يا رفع‌ كمبود دانش‌ فنّي‌ مشغول‌ مي‌شوم‌ تا در پيشرفت‌ هر چه‌ بيشتر كار مركز مفيد واقع‌ شود.

با توجّه‌ به‌ نكات‌ چهارگانه فوق‌ خواهشمند است‌ حضرت‌ عالي‌ نظر مبارك‌ خود را در مورد حقوق‌ رسمي‌ و حقوق‌ مربوط‌ به‌ اضافه‌ كاري‌ بنده‌ كه‌ تا به‌ حال‌ دريافت‌ مي‌كردم‌ و مي‌كنم‌ از نظر حلال‌ و حرام‌ مرقوم‌ فرماييد.

 


پاسخ:

حقوق‌ رسمي‌ و حقوق‌ اضافه‌ كاري‌ شما بنا بر آنچه‌ نوشته‌ايد اشكال‌ ندارد.