عنوان: عمل به دستورات غيرقانوني مسئولين
سوال :

در بعضي‌ موارد مسئولين‌ ادارات‌ به‌ افراد زيردست‌ خود دستورات‌ غير قانوني‌ و خلاف‌ شرع‌ مي‌دهند كه‌ چه‌بسا عمل‌ به‌ اين‌ دستورات‌ موجب‌ تضييع‌ حق‌ّ مراجعين‌ و يا وارد شدن‌ خسارت‌ به‌ مراجعين‌ مي‌گردد، آيا مأمور موظّف‌ به‌ اجراي‌ اين‌ دستور العمل‌ مي‌باشد؟

 


پاسخ:

بايد به‌ آن‌ دستور عمل‌ نكند.