عنوان: پرداخت اضافه حقوق توسط مديران دولتي
سوال :

آيا رؤسا و مسئولين‌ ارگانها و ادارات‌ دولتي‌ يا موسّسات‌ غير دولتي‌ مي‌توانند اضافه‌ بر حقوق‌، چيزي‌ از بيت‌ المال‌ به‌ كارگران‌ و كارمندان‌ ببخشند؟

 


پاسخ:

اگر اجازه‌ داشته‌ باشند جايز است‌.