عنوان: اخذ خانه سازماني در صورت عدم نياز
سوال :

اگر در يك‌ اداره دولتي‌ بخواهند به‌ كاركناني‌ كه‌ خانه‌ ندارند خانه‌ بدهند (با تخفيف‌ و اقساط‌)، اگر كسي‌ كه‌ خانه‌ دارد مبادرت‌ به‌ گرفتن‌ خانه‌ كند در حالي‌ كه‌ از بسياري‌ از كاركنان‌ آن‌ اداره‌ در مضيقه خانه‌ قرار دارند و بي‌خانه‌ مي‌مانند، آيا گرفتن‌ خانه‌ جايز است‌؟

 


پاسخ:

جايز نيست‌.