عنوان: اخذ حق ماموريت
سوال :

اينجانب‌ در اداره‌اي‌ كار مي‌كنم‌ كه‌ مسئول‌ مافوق‌، ما را به‌ مأموريت بيست‌ روزه‌ به‌ تهران‌ مي‌فرستد در حالي‌ كه‌ اين‌ مأموريتها هيچگونه‌ توجيهي‌ ندارد، و مي‌گويند ما مي‌خواهيم‌ يك‌ راه‌ درآمدي‌ (حق‌ّ مأموريت‌) براي‌ شما باشد، آيا گرفتن‌ اين‌ پولها اشكال‌ ندارد؟

 


پاسخ:

اگر مدير متديّن‌ باشد و عقيده‌ به‌ نظام‌ داشته‌ باشد، رفتن‌ به‌ مأموريت‌ و گرفتن‌ حقوق‌ زائد اشكال‌ ندارد.