عنوان: استراحت شبانه در ساعت کار
سوال :

در محيط‌ كار ما در پالايشگاه‌ رسم‌ بر اين‌ شده‌ كه‌ افراد شيفت‌ شب‌كار، به‌ صورت‌ نوبتي‌ استراحت‌ كنند يعني‌ به‌ دو گروه‌ تقسيم‌ مي‌شوند و هر گروه‌ به‌ مدّت‌ سه‌ ساعت‌ استراحت‌ مي‌كند، با توجّه‌ به‌ اينكه‌ اين‌ عمل‌ خلاف‌ قوانين‌ پالايشگاه‌ مي‌باشد و اگر كسي‌ را در خواب‌ بگيرند اخراج‌ مي‌كنند و اين‌ عمل‌ بدون‌ اطّلاع‌ مسئولين‌ بالاتر انجام‌ مي‌گيرد، در حالي‌ كه‌ خوابيدن‌ در شب‌ شايد نياز هر فرد باشد و ما با همين‌ قوانين‌ (بيدار بودن‌ شيفت‌ شب‌) استخدام‌ شده‌ايم‌. آيا مي‌توانيم‌ به‌ صورتي‌ كه‌ گفته‌ شد در شب‌ استراحت‌ كنيم‌؟ اگر كارفرما بطور كامل‌ به‌ تعهّدات‌ خود عمل‌ نكند آيا ما موظّف‌ هستيم‌ به‌ تعهّدات‌ خود در برابر كارفرما بطور كامل‌ عمل‌ كنيم‌؟

 


پاسخ:

تعهّدات‌ و قراردادها بايد با هماهنگي‌ قوانين‌ باشد و (افراد غير مسئول‌ بخواهند در پالايشگاه‌ قانون‌ يا قرارداد وضع‌ كنند جايز نيست‌) ــ(جايز نيست‌ افراد غير مسئول‌ در پالايشگاه‌ قانون‌ يا قرارداد وضع‌ كنند.)ــ