عنوان: حج قبل از شيعه شدن
سوال :

اگر مسلماني‌ غير شيعه‌، شيعه‌ شود وظيفه‌اش‌ نسبت‌ به‌ نماز و روزه‌ و حجّي‌ كه‌ قبل‌ از شيعه‌ شدن‌ انجام‌ داده‌، چيست‌؟

 


پاسخ:

اگر به‌ وظيفه‌ رفتار نموده‌ باشد، قضا ندارد.