عنوان: نيت زباني
سوال :

از زمان‌ بلوغ‌ تا كنون‌ هيچ‌ يك‌ از اعمالم‌ را با نيّت‌ زباني‌ انجام‌ نداده‌ام‌ و با همان‌ قصدي‌ كه‌ در دل‌ داشته‌ام‌ واجباتم‌ را انجام‌ مي‌دهم‌، حكم‌ واجبات‌ انجام‌ شده‌ و نيّت‌ آنها چيست‌؟

 


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.