عنوان: پخش اذان از بلندگوي مساجد
سوال :

آيا پخش‌ اذان‌ در سه‌ وقت‌ از بلندگوهاي‌ مساجد چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

جايز است‌ بلكه‌ سزاوار است‌ كه‌ كليه مساجد اين‌ عمل‌ را انجام‌ دهند.