عنوان: رضايت مادر
سوال :

اينجانب‌ تا كنون‌ دو مرتبه‌ سفر حج‌ّ واجب‌ مشرّف‌ شده‌ام‌ و بسيار علاقه‌مندم‌ در كار حج‌ّ و مديريت‌ حج‌ّ خدمتكزار زائران‌ بيت‌ الله الحرام‌ باشم‌، براي‌ اين‌ امر استخاره‌ كردم‌ پيگير اين‌ مسأله‌ باشم‌ بسيار خوب‌ آمد و استخاره‌ كردم‌ بگذارم‌ به‌ حال‌ خودش‌ كه‌ خود به‌ خود سفر حج‌ّ قسمت‌ من‌ شود استخاره‌ بد بود، ولي‌ چون‌ يك‌ مادر بيمار و محروم‌ از زندگي‌ موفّق‌ دارم‌ كه‌ من‌ تنها فرزند او مي‌باشم‌ اصرار دارد كه‌ من‌ ديگر سفر حج‌ّ نروم‌. استدعا دارم‌ بفرمائيد آيا به‌ طور كلّي‌ از اين‌ مسأله‌ منصرف‌ شوم‌ بهتر است‌ يا پيگير آن‌ باشم‌ يا اگر خود به‌ خود درست‌ شد بروم‌؟


پاسخ:

اگر مادرتان‌ از رفتن‌ به‌ حج‌ّ جدّاً ناراحت‌ مي‌شود بايد نرويد ولي‌ اگر ناراحت‌ نمي‌شود رفتن‌ شما به‌ حج‌ّ به‌ هر طريقي‌ كه‌ نوشته‌ايد اشكال‌ ندارد.