عنوان: تبديل حج به کار خير
سوال :

آيا كسي‌ كه‌ مي‌خواهد به‌ حج‌ مشرّف‌ شود، مي‌تواند پول‌ آن‌ را براي‌ جهيزيه‌، مدرسه‌ سازي‌، امور خير، اشتغال‌ زايي‌ جوانان‌ و .... هزينه‌ كند؟


پاسخ:

جايز نيست. هر ــ(كار)ــ واجبي‌ به‌ جاي‌ خود نيكو و لازم‌ است‌