عنوان: طرح نقش جهان مثل الماس
سوال :
سؤال‌ در مورد طرح‌ نقش‌ جهان‌ است‌ و شكل‌ آن‌ مانند طرح‌ الماس‌ است‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ در اين‌ طرح‌ جنسي‌ در كار نيست‌.

 


پاسخ:

اين‌ گونه‌ معاملات‌ كه‌ مرتّب‌ رنگ‌ عوض‌ مي‌كند از جهاتي‌ حرام‌ است‌ و من‌ جمله‌ اكل‌ مال‌ به‌ باطل‌ است‌.