عنوان: پرداخت خسارت توسط ثبت نام کنندگان طرح الماس
سوال :

احتراماً به‌ عرض‌ مي‌رساند همان‌ گونه‌ كه‌ اطّلاع‌ داريد با حرام دانستن طرح فروش الماس‌،نيروي‌ انتظامي‌ اعلام‌ نموده‌ هر كس‌ به‌ كسي‌ در اين‌ ارتباط‌ پول‌ داده‌ مي‌تواند شكايت‌ كند و اصل‌ پول‌ خود را دريافت‌ نمايد.

از آنجائي‌ كه‌ پول‌ اشخاص‌، نزد ثبت‌ نام‌ كننده‌ نمي‌باشد و ثبت‌ نام‌ كننده‌ فقط‌ وظيفه ثبت‌ نام‌ آنها را در اينترنت‌ داشته‌ و پول‌ اشخاص‌ ثبت‌ نام‌ كننده‌ به‌ صورت‌ دلار به‌ شركت‌ «كيمبرلي‌» واگذار شده‌، آيا گرفتن‌ پول‌ به‌ صورت‌ اجبار از ثبت‌ نام‌ كننده‌ جايز مي‌باشد با خبر؟

لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ شركت‌ «كيمبرلي‌» اعلام‌ نموده‌ به‌ اشخاصي‌ كه‌ سودي‌ تعلّق‌ نگرفته‌، پس‌ از گذشت‌ شش‌ ماه‌ از ثبت‌ نام‌، 75% پول‌ آنها را بازپرداخت‌ مي‌نمايد.


پاسخ:

افرادي‌ كه‌ دخالت‌ داشته‌اند بايد زيان‌ ديگران‌ را متحمّل‌ شوند.