عنوان: اختلاف متراژ پس از معامله
سوال :

آپارتماني‌ خريده‌ام‌ كه‌ در قولنامه‌ صحبتي‌ از متراژ آن‌ نشده‌ ولي‌ فروشنده‌ به‌ صورت‌ شفاهي‌ گفته‌ است‌ مثلاً 25 متر، و به‌ رؤيت‌ اينجانب‌ نيز رسيده‌ است‌، حال‌ مقداري‌ از 25 متر كمتر است‌، آيا فروشنده‌ بايد مبلغ‌ مقدار كمتر را بپردازد؟ و اگر بيشتر بود آيا خريدار بايد مبلغ‌ مقدار بيشتر را پرداخت‌ نمايد؟


پاسخ:

اگر به‌ طور واحدي‌، نه‌ متراژي‌، خريد و فروش‌ شده‌ باشد، اگر زياد يا كم‌ بيايد هيچ‌ كدام‌ حقّي‌ به‌ يكديگر نداريد.