عنوان: تجارت الکترونيکي
سوال :

تجارت‌ الكترونيكي‌ «گلدماين‌» چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

اين‌ گونه‌ چيزها كه‌ مثل‌ قارچ‌، مرتّب‌ در ايران‌ مي‌رويد و هر روزي‌ به‌ اسمي‌ عرضه‌ مي‌شود علاوه‌ بر اين‌ كه‌ از مصاديق‌ قمار است‌ و علاوه‌ بر اين‌ كه‌ يك‌ قسم‌ از ربا خواري‌ است‌، اكل‌ مال‌ به‌ باطل‌ است‌ و قرآن‌ آن‌ را حرام‌ دانسته‌ است‌ و از همه اينها بدتر يك‌ كار استثماري‌ است‌ كه‌ يهودي‌ها آورده‌اند تا ضربه‌ به‌ اقتصاد مملكت‌ بزنند.