عنوان: زکات نقدين
سوال :

در رساله توضيح‌ المسائل‌، مسأله 1422 و 1446 يكي‌ از شرايط‌ وجوب‌ زكات‌ در غلاّت‌ و انعام‌ را «بلوغ‌» و «عقل‌» صاجب‌ مال‌ دانسته‌ايد. و همچنين‌ فرموده‌ايد: «بتواند در آنها تصرّف‌ كند».

1) آيا «عقل‌» و «بلوغ‌» در وجوب‌ زكات‌ نقدين‌ نيز شرط‌ است‌؟

2) جمله «بتواند در آنها تصرّف‌ كند» به‌ معني‌ «در اختيار داشتن‌» است‌ يا به‌ معني‌ «عدم‌ الحجر» و عدم‌ السفاهه‌»؟

 


پاسخ:

1) بلي‌، شرط‌ وجوب‌ زكات‌ در نقدين‌ نيز «بلوغ‌» و «عقل‌» و «عدم‌ حجر» است‌.

2) مراد «عدم‌ حجر» است‌.