عنوان: انگور فبل از کشمش شدن
سوال :

اگر انگور را قبل‌ از كشمش‌ شدن‌ بفروشد در صورتي‌ كه‌ كشمش‌ آن‌ به‌ حدّ نصاب‌ برسد، آيا زكات‌ دارد؟


پاسخ:

بايد زكات‌ بدهند.