عنوان: محصولاتي که با آب چاه به عمل مي آيند
سوال :

زكات‌ محصولاتي‌ مانند گندم‌ كه‌ بوسيله موتور از چاه‌ عميق‌ مشروب‌ شده‌، چه‌ مقدار است‌؟


پاسخ:

بايد ده‌ يك‌ بپردازد.