عنوان: کفاره بجاي قضا
سوال :

كسي‌ كه‌ نماز و روزه قضا دارد آيا مي‌تواند بجاي‌ آنها كفاره‌ بدهد؟


پاسخ:

جايز نيست‌.