عنوان: روزه استيجاري با وجود داشتن روزه قضا
سوال :

كسي‌ كه‌ خودش‌ روزه قضا دارد آيا مي‌تواند براي‌ گرفتن‌ روزه ميّت‌ اجير شود؟


پاسخ:

مي‌تواند ولي‌ اگر مجبور نيست‌ بهتر است‌ روزه‌هاي‌ خود را بگيرد.