عنوان: پرداخت کفاره
سوال :

آيا كفّاره‌ از جمله‌ صدقات‌ واجبه‌ است‌ كه‌ مصرف‌ آن‌ براي‌ سادات‌ حرام‌ است‌؟


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.