عنوان: حکم تصرف در امانت
سوال :

آیا مى‌توان در امانت تصرّف نمود و بعداً مثل آن را به جاى آن قرار داد؟


پاسخ:

حرام است.