عنوان: وظیفه نذر کننده به‌هنگام فراموش کردن مضمون دقیق نذر
سوال :

شخصی برای رسیدن به حاجتی نذری کرده است، ولی پس از گذشت مدّتی و برآمدن حاجت، مضمون دقیق نذرش را به خاطر نمی‌آورد و فقط می‌داند که حدوداً چنین نذری بوده است. وظیفۀ او در برابر آن نذر چیست؟


پاسخ:

به هر مقدار که یقین دارد عمل کند.